لرستان

آبشار آب سفید

آبشار آب سفید

کمتر کسی ست که میداند لرستان پس از سه استان شمالی پر آب ترین مناطق کشور است.

لرستان

لرستان

یکی از زیباترین و ناشناخته ترین مقاصد گردشگری چه برای گردشگران داخلی و چه توریست خارجی استان سرسیز لرستان است که از لحاظ خرمی چیزی کمتر از استانهای شمالی ایران ندارد.