یادباد تور رفتینگ ارمند رود 14 اردیبهشت 97

به دلیل خروشان بودن رودخانه عکس های با کیفیتی از مرحله اجرای رفتینگ در رودخانه ارمند رود به دستمان نرسید.